Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V této sekci naleznete informace o tom, jak Sdružení pro zahraniční investice - AFI, IČO: 63835339, se sídlem Štěpánská 538/11, Nové Město, 120 00 Praha, zájmové sdružení právnických osob vedené u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 58511 (dále jen „AFI“ nebo „my“, „nám“, „naše“), v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje.

Při zpracování osobních údajů AFI postupuje v souladu s právními předpisy, a to zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). AFI se proto zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s touto sekcí Ochrana osobních údajů, přičemž součástí tohoto závazku je i povinnost AFI náležitě Vás informovat o činnostech zpracování a Vašich právech.

Informace o zpracování osobních údajů

Při všech činnostech zpracování osobních údajů, které AFI provádí, je AFI správcem osobních údajů ve smyslu GDPR, neboť samostatně určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

Jaké osobní údaje AFI zpracovává?

Jedním ze základních cílů AFI je podpora vzájemné výměny informací mezi společnostmi, investory a veřejným sektorem. Činnosti AFI se proto neobejdou bez komunikace se zúčastněnými osobami, a tedy i souvisejícího zpracování osobních údajů. Může se proto stát, že zpracováváme i Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu:

 • Členové AFI, investoři, partneři, podnikatelé a další zúčastněné osoby

Ve vztahu k zúčastněným osobám, kterými jsou členové AFI, stávající a potenciální čeští i zahraniční investoři, partneři, orgány veřejné správy, úřední osoby a další osoby jejichž cílem je podporovat investice v České republice, (dále jen „zúčastněné osoby“) jsou zpracovávány zejména identifikační údaje organizace (název, IČO, adresa, internetová stránka, velikost podniku), identifikační a kontaktní údaje kontaktní osoby (jméno a příjmení, pracovní pozice, pohlaví, kontaktní informace) a informace o zdroji, ze kterého byly údaje získány, a dále informace, které nám tyto osoby poskytnou v rámci komunikace s AFI.

 • Návštěvníci akcí

Pokud se účastníte jakýchkoli akcí pořádaných AFI, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje zejména pro účely Vaší účasti na této akci. Budou-li na akci pořádané AFI pořizovány fotografie, budete na tuto skutečnost upozorněni a můžete se na AFI obrátit se žádostí o uplatnění Vašich práv jakožto subjektu údajů, která jsou popsána níže v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 • Zájemci o zaměstnání

V případě, že se na nás obrátíte v souvislosti s nabídkou zaměstnání v AFI, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, Váš životopis a dále informace, které nám poskytnete pro účely jednání směřujícího k uzavření pracovní smlouvy.

 • Veřejně dostupné informace

Jelikož se AFI zabývá podnikatelským prostředím v České republice i v zahraničí, zpracováváme v rámci naší činnosti informace o osobách a organizacích působících v oblasti investic, které jsou dostupné z veřejných zdrojů. Veřejnými zdroji jsou zejména veřejné rejstříky, média a internetové stránky těchto organizací. Tyto údaje však zpracováváme pouze k účelům, které jsou kompatibilní s původním účelem zveřejnění daných údajů. Pokud si nejste jistí, zda o Vás AFI zpracovává informace z veřejných zdrojů, můžete se na nás obrátit se žádostí o uplatnění práva na přístup, jak je popsáno níže v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

Proč Vaše údaje zpracováváme?

Při své činnosti zpracovává AFI osobní údaje pro následující účely:

 • Komunikace a vzájemná výměna informací se zúčastněnými osobami a interní komunikace mezi členy a partnery AFI v rámci pracovních skupin;
 • Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je AFI, pokud byly osobní údaje shromážděny pro tyto účely;
 • Účast subjektů osobních údajů na akcích pořádaných AFI;
 • Marketing a propagace AFI, zejména zasílání pozvánek na akce a zasílání obchodních sdělení (pokud jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení);
 • Administrativa členství v AFI, zejména vedení seznamu členů AFI a správa vstupních poplatků a členských příspěvků;
 • Vyhodnocování kvality služeb AFI, spočívající zejména ve zpracování anonymizovaných statistik účasti na akcích pořádaných AFI;
 • Provozní a administrativní účely (správa IT systémů a infrastruktury, zpracování pro účely účetnictví, archivace a jiné zpracování vyžadované zákonem).

Jaké jsou naše právní důvody pro zpracování osobních údajů?

Osobní údaje nemohou být zpracovávány bez řádného naplnění zákonných důvodů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě níže uvedených právních důvodů:

 • Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, zpracováváme Vaše údaje v nezbytném rozsahu s Vaším svobodným, výslovným a konkrétním souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Tento souhlas nám můžete poskytnout například také když se na nás obrátíte s dotazem přes naše internetové stránky či emailovou adresu, telefonicky nebo osobně na jakékoli akci se zástupci AFI.
 • Je-li zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních povinností vůči Vám nebo pro provedení opatření přijatých na Vaši žádost před uzavřením smlouvy.
 • Je-li zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu.
 • Je-li zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů a nezasahuje nepřiměřeně do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod. Vezměte prosím na vědomí, že při zpracování osobních údajů na základě tohoto právního důvodu se vždy snažíme nalézat rovnováhu mezi našimi oprávněnými zájmy a Vaším soukromím. Mezi naše oprávněné zájmy patří například vyhodnocování kvality našich služeb, prevence podvodů a zabezpečení našich IT systémů a sítí nebo propagace a marketing AFI včetně zasílání obchodních sdělení.

Z jakých zdrojů údaje získáváme?

Osobní údaje shromažďujeme přímým či nepřímým způsobem z následujících zdrojů:

 • přímo od Vás, když nás přímo oslovíte a komunikujete s našimi zaměstnanci a/nebo IT systémy;
 • když nám dáte svoji vizitku;
 • když projevíte zájem o účast na akci pořádané AFI;
 • když se přihlásíte k odběru našich obchodních sdělení;
 • když se ucházíte o zaměstnání v AFI;
 • když navštívíte naši webovou stránku nebo vyplníte náš kontaktní formulář;
 • prostřednictvím fotografií z našich akcí;
 • prostřednictvím organizace, pro kterou pracujete, nebo prostřednictvím jednoho z Vašich kolegů;
 • prostřednictvím členů AFI a dalších zúčastněných osob;
 • z veřejných zdrojů (například obchodní rejstřík nebo databáze pobídek vydávaná agenturou CzechInvest), avšak pouze pro účely slučitelné s účely zveřejnění těchto údajů.

Abychom zajistili, že údaje, které o Vás máme, budou vždy přesné a aktuální, můžeme Vás v určitých intervalech požádat o zkontrolování a potvrzení těchto údajů, nebo jejich doplnění, pokud je třeba.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Přístup v rámci AFI

Osobní údaje ukládáme do našich IT systémů, odkud jsou přístupné našim zaměstnancům, jejichž přístup je nezbytný pro výše uvedené účely zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít dále naši poskytovatelé služeb, zejména konzultanti a poradci, poskytovatelé IT služeb, bezpečnostní agentury, pojišťovny a finanční instituce.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými zúčastněnými osobami, pokud nám k tomu dáte souhlas nebo to vyplývá ze smlouvy mezi Vámi a AFI.

K námi zpracovávaným osobním údajům mohou získat přístup také státní nebo nadstátní dozorové, regulační či donucovací orgány nebo soudy, pokud jsme k takovému zpřístupnění povinni dle příslušných právních předpisů či na jejich žádost.

Předání osobních údajů třetím osobám nás nezbavuje odpovědnosti za zpracování Vašich osobních údajů. S výjimkou státních orgánů jsou všichni příjemci osobních údajů povinni tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi přesnými pokyny a pouze pro námi stanovené účely.

Mohou být Vaše osobní údaje předány mimo území Evropského hospodářského prostoru?

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedených v části Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?, můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v Kapitole V. GDPR.

K předání údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru může docházet zejména při předání těchto údajů zahraničním zaměstnancům členských nebo partnerských společností působícím v Asii a Severní Americe nebo při předání údajů zahraničním zúčastněným osobám.

Po jakou dobu údaje uchováváme?

Přesná doba uchování závisí na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Při stanovení doby uchování dat AFI zohledňuje následující kritéria: (i) osobní údaje jsou uloženy po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, a (ii) vždy v souladu s příslušnými právními a vnitřními předpisy.

Osobní údaje vztahující se ke konkrétní smlouvě, jsou uchovávány po dobu platnosti této smlouvy a zároveň do okamžiku, kdy se promlčí veškeré nároky z této smlouvy, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu archivace údajů. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní údaje z naší databáze vymazány.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme tyto osobní údaje zpracovávat pouze po dobu po kterou máme Váš platný souhlas.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá vnitřním předpisům a procesům o zabezpečení, důvěrnosti a ochraně osobních údajů. Současně jsme povinni dodržovat technická a organizační opatření, která jsme přijali k ochraně Vašich osobních údajů. Zmíněná bezpečnostní opatření byla vytvořena na míru tak, aby zohledňovala současný stav technologického vývoje, náklady na jejich implementaci, rizika spojená se zpracováním a povahou osobních údajů, rozsah zpracovávaných údajů a rizika spojená s jejich zpracováním.

Jaká máte práva jakožto subjekt osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Vždy máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným AFI a právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů. V některých případech máte také právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování údajů a právo požádat o výmaz některých osobních údajů. Dále máte v určitých případech právo požádat o předání některých Vašich osobních údajů Vám nebo třetí osobě. AFI vyřizuje výše uvedené žádosti a námitky v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo vzít souhlas kdykoli zpět, a to v plném rozsahu či částečném rozsahu. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování probíhajícího na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Přejete-li si uplatnit kterékoli ze svých výše uvedených práv, zašlete prosím e-mail na events@afi.cz nebo poštou na adresu AFI: Štěpánská 538/11, Nové Město, 120 00 Praha.

Odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu [Odhlásit se z odběru] uvedeného v jednotlivých obchodních sděleních. O této možnosti bezplatného odhlášení odběru obchodních sdělení Vásbudeme informovat také v každém jednotlivém sdělení, které od nás obdržíte.

Vaše připomínky ohledně zpracování osobních údajů bereme velmi vážně a vždy je vyřizujeme, jak nejrychleji je to možné. V případě jakýchkoli otázek nás proto neváhejte kontaktovat.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zodpovědného za ochranu osobních údajů, v České republice u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Změny těchto Informací o ochraně osobních údajů

Tyto Informací o ochraně osobních údajů mohou být kdykoli změněny. K poslední změně zásad zpracování osobních údajů došlo [*] 2020. O všech budoucích změnách Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.afi.cz a prostřednictvím našich běžných komunikačních kanálů (například e-mailem, pokud máme Vaši e-mailovou adresu). Vždy si však prosím ověřte, že máte k dispozici aktuální znění.

Kontaktujte nás

Ohledně obecných dotazů týkajících se ochrany osobních údajů a žádostí o uplatnění Vašich práv nás vždy můžete kontaktovat zasláním e-mailu na events@afi.cz. Vždy Vám rádi pomůžeme.

Vyrobeno v